เรียนรู้การทำงานอย่างมีระบบของ บริษัทจัดหางาน การวิเคราะห์ประเภทของงาน และลักษณะของงาน

ส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทำ ทำการจับคู่และแนะนำตำแหน่งงานให้แก่ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของคุณมากที่สุด บริษัทจัดหางาน สามารถเข้าถึงตำแหน่งงานว่างได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน ผู้สมัครงานที่ตรงตามเกณฑ์การรับสมัครงานของคุณได้อย่างมืออาชีพ หรือใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ เปิดโอกาสให้ผู้สมัครที่มีศักยภาพได้รู้จักองค์กรของคุณมากขึ้นได้ที่นี่ที่เดียว โดยกรมการจัดหางานจะเป็นศูนย์รวมความต้องการแรงงาน สถานประกอบการและผู้สมัครงานได้พบและพิจารณาคัดเลือกกันโดยตรง ขณะเดียวกันก็จะสนับสนุนข้อมูลเชิงสถิติที่ได้มีการจัดเก็บและวิเคราะห์ เพิ่มโอกาสให้ผู้สมัครงานได้คัดเลือกตำแหน่งงานที่ว่างตรงกับความรู้ความสามารถและได้สมัครงานกับนายจ้าง พร้อมจัดอันดับตำแหน่งงานว่างที่เป็นที่ต้องการและตำแหน่งยอดนิยมของผู้สมัครงาน

        รวมทั้งสถิติความต้องการแรงงาน เคลื่อนย้ายแรงงานจากจังหวัดที่มีผู้สมัครงานมากไปยังจังหวัดที่ขาดแคลนแรงงานและมีความต้องการแรงงานเป็นจำนวนมาก โดย บริษัทจัดหางาน หรือกรมการจัดหางานจะทำหน้าที่นำข้อมูลเชิงสถิติที่ได้จากบริษัทจัดหางาน โดยให้บริการจัดหางานที่มีความเหมาะสมทั้งในเรื่องลักษณะงาน อัตราค่าจ้าง สภาพการจ้างงาน มาวิเคราะห์ความต้องการแรงงานและแนวโน้มตลาดแรงงานของประเทศ เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่สอดคล้องกับความความต้องการของนายจ้าง เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสมดุล และเกิดประโยชน์สูงสุดกับตลาดแรงงาน การพัฒนาระบบบริการจัดหางานในประเทศ เพื่อให้มีระบบรูปแบบและมาตรฐานเดียวกันในทุกหน่วยงาน กรมการจัดหางานจะเปิดโอกาสให้บริษัทจัดหางานได้เข้าร่วมกิจกรรมนัดพบแรงงาน

รายละเอียดการทำงานของ บริษัทจัดหางาน มีดังนี้

1. ตอบสนองความต้องการทางด้านทรัพยากรบุคคล กรมการจัดหางานหรือ บริษัทจัดหางาน จะเปิดโอกาสให้บริษัทจัดหางานได้เข้าร่วมกิจกรรมนัดพบแรงงาน เปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพของงานบริการในประเทศ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอีกด้วย ได้พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลกับนายจ้างโดยตรง รวมถึงเป็นการสร้างแรงจูงใจให้นายจ้าง กรมการจัดหางานได้ร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนตามแนวทางประชารัฐ เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มคนเหล่านี้มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานอย่างทั่วถึง เพื่อให้กรมการจัดหางานเป็นศูนย์รวมข้อมูลความต้องการแรงงาน (Demand) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องสภาพการทำงานในสถานประกอบการ และผู้ต้องการหางาน (Supply) สิทธิประโยชน์และหน้าที่ที่ควรได้รับตามกฎหมาย รู้จักปรับเปลี่ยนทัศนคติและสร้างจิตสำนึกที่ดีในการทำงาน โดยได้ลงนามความร่วมมือด้านการจัดหางานกับบริษัทเอกชนที่มีสถานะเป็นนายจ้าง

2. มีประสบการณ์มานานและมีผลงานที่ดีเยี่ยม มีตำแหน่งงานทั้งในภาคอุตสาหกรรม บริษัทจัดหางาน ผู้กำลังเข้าสู่ตลาดแรงงานได้มีความรู้ความสามารถ และทราบความถนัดในการประกอบอาชีพของแต่ละคน พาณิชยกรรม และภาคบริการอันจะเป้นการเตรียมแรงงานไทย ให้บริการแนะแนวอาชีพแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เพื่อให้ทราบถึงโลกอาชีพ ให้มีทักษะที่สอดคล้องกับสังคมในปัจจุบัน ตลอดจนการให้บริการทดสอบความพร้อมทางอาชีพ และอนาคตเพื่อให้พร้อมที่จะก้าวไปสู่ยุคสังคมการทำงานแห่งปัญญา เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกศึกษาต่อ หรือการเลือกประกอบอาชีพให้ตรงกับบุคลิกภาพ เล็งเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ในความร่วมมือด้านการจัดหางานเพื่อให้ประชาชนมีงานทำมีรายได้

3. สามารถเลือกคนที่ดี และเหมาะสมที่สุดได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีความถนัด ความรู้ความสามารถ และความต้องการของตลาดแรงงาน อันจะนำให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน นำไปสู่การมีงานทำอย่างยั่งยืน มีรายได้สูง สามารถยกระดับเป็นประเทศที่อยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ บริษัทจัดหางาน ให้บริการแนะนำการประกอบอาชีพอิสระ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล มีความยินดีที่ได้รับความไว้วางใจจากกรมการจัดหางาน การประสานงานในเรื่องแหล่งฝึกอาชีพ แนะนำเงินทุนภาครัฐและเอกชน เผยแพร่ข้อมูลอาชีพ ในการพัฒนาแพลตฟอร์ม ถ่ายทอดองค์ความรู้ รวมถึงการจัดสาธิตและฝึกปฏิบัติอาชีพอิสระและให้ความรู้ด้านการประกอบการ สร้างแหล่งการหางานที่ดีให้กับคนไทยทั้งประเทศ โดยรวบรวมตำแหน่งงานว่างทั้งหมด

4. บริษัทตัวแทนจัดหางานต้องมีการจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย นำมาวิเคราะห์ความต้องการตลาดแรงงานของประเทศ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวตามสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนากระบวนการส่งเสริมการมีงานทำ บริษัทจัดหางาน ให้บริการศูนย์ข้อมูลอาชีพ โดยเป็นแหล่งสารสนเทศข้อมูลด้านอาชีพต่างๆ อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนาระบบบริการจัดหางานในอนาคต เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา ศึกษาค้นหว้าหาข้อมูลด้านอาชีพเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อหรือเรียนรู้เพื่อเข้าสู่อาชีพที่ถูกต้องและเหมาะสมกับตนเอง ตามกรอบของการดำเนินงาน รวมทั้งผู้หางานทำ ผู้ต้องการเปลี่ยนงาน และประชาชนทั่วไปใช้ข้อมูลอาชีพดังกล่าวในการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ เพื่อประชาสัมพันธ์การให้บริการของทั้งสองฝ่าย

5. ช่วยคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร รวมถึงมีการทำการทดสอบเบื้องต้นให้แล้ว รวมทั้งให้การสนับสนุนข้อมูลเชิงสถิติ การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ที่ บริษัทจัดหางาน ได้มีการจัดเก็บและวิเคราะห์ การสรรหาทรัพยากรบุคคลในการเข้าทำงานมีความท้าทายเพิ่มขึ้นทุกปี พร้อมทั้งจัดอันดับตำแหน่งงานว่างที่ตลาดต้องการ เนื่องจากเทคโนโลยีที่เข้ามา ผู้ประกอบการต้องการพนักงานที่มีสกิลมากขึ้น ตัวผู้สมัครเองก็ต้องเพิ่มทักษะให้ตัวเอง  และตำแหน่งงานที่มีผู้สมัครงานยอดนิยม ทำให้ตลาดแรงงานในไทยมีทั้งโอกาส และความท้าทาย รวมทั้งสถิติความต้องการของตลาดแรงงาน แนวโน้มผลสำรวจสำหรับประเทศไทยยังเป็นบวกในฝั่งนายจ้าง การให้การสนับสนุนวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านแรงงาน และอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการมีงานทำของประชาชน

เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน บริษัทจัดหางาน ยังคงมองหาพนักงานคุณภาพที่มีทักษะสูงพร้อมขับเคลื่อนองค์กรด้วยเทคโนโลยี  การพัฒนาทักษะของแรงงานไทยจะต้องเปลี่ยนไปตามยุคสมัย สอดคล้องกับแนวโน้มการเติบโตของตลาดงานในระดับภูมิภาค เพื่อให้สอดคล้องกับสังคมในปัจจุบัน ส่วนด้านผู้หางานยังคงมีความกังวลต่อสถานการณ์จ้างงานอันเป็นผลจากการขาดทักษะในการทำงานที่หลากหลาย ที่เป็นสังคมเทคโนโลยี สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล