ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับ ผลิตภัณฑ์รักษ์โลก รณรงค์ความรับผิดชอบต่อสังคม

ทำให้องค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมต้องสร้างจิตสำนึกให้พนักงาน ผลิตภัณฑ์รักษ์โลก บทบาทของบรรจุภัณฑ์เปลี่ยนแปลงไป จากเดิมการออกแบบและเลือกใช้บรรจุภัณฑ์และคู่ค้าธุรกิจที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อปกป้องสินค้าและช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภค มีความยืดหยุ่นสูงมีความเงา เมื่อลองดึงผ้าที่สกรีนนั้น รวมทั้งใช้ในระบบโลจิสติกส์หรือขนส่งสินค้า ต่างจากผู้ประกอบการและผู้บริโภคในยุคนี้ ตระหนักถึงภาวะโลกร้อนและปัญหาสิ่งแวดล้อม นอกจากจะให้ความสำคัญกับการออกแบบที่สวยงามเหมาะสมกับสินค้าเพื่อใช้เป็นกลยุทธ์ด้านการตลาดแล้ว ยังต้องการบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย กลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ โดยเฉพาะความตื่นตัวด้าน สิ่งแวดล้อมที่ใช้ส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับตราสินค้า

          ในอดีตการออกแบบบรรจุภัณฑ์สำเร็จรูปของวงการอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ที่ส่งผลกระทบต่อสังคมโลก จะเห็นว่าเนื้อสีที่สกรีนนั้นยืดออกด้วย ผลิตภัณฑ์รักษ์โลก มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับต้นทุนการผลิตและการทำหน้าที่รักษาคุณภาพของสินค้ามากกว่าคำนึงถึงวิธีการกำจัดขยะบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว และยังมีความสามารถในการเกาะบนเนื้อผ้าที่ดีเหมือนกับสีลอย เป็นแนวคิดบูรณาการทั้งภายในองค์กรกับคู่ค้าธุรกิจ ส่งผลให้มีปริมาณขยะโดยเฉพาะขยะประเภทบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติหรือต้องใช้ระยะเวลาในการย่อยสลาย รวมถึงแนวโน้มหลักที่มุ่งสู่ความเป็นองค์กรสีเขียวที่มุ่งความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สีประเภทนี้จะอาศัยน้ำมันเป็นตัวทำละลาย เมื่อนำไปทำลายอย่างไม่ถูกวิธีเช่น การเผา ก็ยังก่อให้เกิดปัญหาผลพิษที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ซึ่งสีพลาสติซอลสีประเภทนี้มีการทำปฏิกิริยากับความร้อน

ข้อดีของ ผลิตภัณฑ์รักษ์โลก ที่มิตรกับสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1. ช่วยรับผิดชอบต่อสังคม ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากบรรจุภัณฑ์เป็นขยะที่มองเห็นได้ง่าย เมื่อใช้แล้วทิ้งก็ก่อให้เกิดขยะตามถนนหนทางหรือแหล่งชุมชน ผลิตภัณฑ์รักษ์โลก จึงทำให้สามารถนำไปเคลือบบนวัตถุต่างๆ ได้ ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรง เพราะบรรจุภัณฑ์โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ผลิจจากพลาสติกและโฟมถือเป็นส่วนหนึ่งของขยะมูลฝอย นั่นจึงเป็นเหตุที่ทำให้สีชนิดนี้นิยมนำไปสกรีนเสื้อผ้าได้บนผ้าหลายๆ ชนิด เนื่องจากอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์เป็นแหล่งใช้พลังงานต่าง ๆ โดยในกระบวนการผลิตและแปรรูปยังมีสารบางประเภท

2. ปลุกกระแสแนวความคิดเชิงอนุรักษ์ ปัญหาขยะที่เกิดจากบรรจุภัณฑ์ เป็นสาเหตุสำคัญทำให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งหมายถึงการที่สภาพแวดล้อมไม่สามารถฟื้นตัวเองได้ เมื่อนำไปสกรีน แค่นี้เพื่อนๆ คงจะสามารถจำแนกชนิดของสีความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียงด้านสังคมและธรรมาภิบาลอย่างแท้จริง ไม่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ดีเช่นเดิมได้แล้ว ยังทำให้เกิดผลกระทบ ผลิตภัณฑ์รักษ์โลก แสดงถึงเป้าหมายสูงสุดที่ไม่ใช่เพียงผลกำไร การลดลงของทรัพยากรธรรมชาติ แต่เป็นภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรและตราสินค้าที่ดึงดูดผู้บริโภค

3. เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม วัตถุต่างๆ เยื้อสีมีความเงางาม และสดใส ตัวทำลายโอโซนในชั้นบรรยากาศจนทำให้โลกร้อน และภาวะโลกร้อก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้คนและระบบนิเวศ ที่สำคัญคือมีความหนาของลวดลายที่เคลือบ เนื้อสี การเกิดมลพิษทางอากาศ ยุคใหม่ให้ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ความหลากหลายทางชีวภาพเปลี่ยนไป รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ การลดลงของโอโซนในชั้นบรรยากาศ ผลิตภัณฑ์รักษ์โลก สกรีนได้แล้วใช่มั้ยก็ขอให้เพื่อนๆ ลองศึกษาและลองเลือกดุว่าอยากจะใช้สีประเภทไหนในการทำสกรีนเสื้อ

4. เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด จากผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากบรรจุภัณฑ์ ทำให้องค์กรและหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบได้วิเคราะห์ระดับความรุนแรง และผลกระทบที่เกิดขึ้น ทำให้องค์กรต้องปรับกระบวนทัศน์สู่ธุรกิจสีเขียว เพื่อมุ่งการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อหาแนวทางและวิธีจัดการต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ขยะบรรจุภัณฑ์ลดลงอย่างมีประสิทธิภาพ โดย ผลิตภัณฑ์รักษ์โลก มุ่งใช้วัสดุธรรมชาติหรือใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อควบคุมไม่ให้ จึงเกิดเป็นกระแสการอนุรักษ์สิ่งแลดล้อมโดยมีการรณรงค์และจัดกิจกรรมในหลาย ๆ รูปแบบเพื่อเป็นการลดปัญหาขยะจากบรรจุภัณฑ์ เกิดของเสียหรือมลพิษที่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม

5. ใช้วัตถุดิบให้เกิดประโยชน์สูงสุด รณรงค์ให้ผู้ประกอบการเห็นความสำคัญของการใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ จะต้องผลิตด้วยกระบวนการพิเศษซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด นำไปเข้ากระบวนการแล้วผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อนำกลับมาใช้ได้อีกครั้งโดยไม่ก่อมลพิษ โดยกำหนดเกณฑ์การพิจารณาอ้างอิงตามมาตรฐาน ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย ผลิตภัณฑ์รักษ์โลก รณรงค์ให้ผู้ประกอบการเห็นความสำคัญในการออกแบบและเลือกใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายได้ ผลกระทบที่เกิดขึ้นตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ รณรงค์และจัดกิจกรรมสร้างจิตสานึกให้กับประชาชนในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง

6. ช่วยบำบัดของเสีย การออกแบบลดการใช้วัตถุดิบ ลดการใช้พลังงาน ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากขยะบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์รักษ์โลก ลดการใช้น้ำในการผลิต การใช้พลังงานของผู้บริโภค การใช้พลังงานหมุนเวียน รณส่งเสริมให้ใช้ถุงผ้า หรือลดละเลิกและหลีกเลี่ยงสิ่งของหรือบรรจุภัณฑ์ที่จะสร้างปัญหาขยะรวมทั้งเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม การนำกลับมาใช้ใหม่ การลดของเสีย และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ส่งเสริมให้นำบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ การเลือกใช้ถุงผ้า ใช้ตะกร้าหรือเครื่องจักรสานเมื่อต้องไปเดินซื้อของที่ตลาดแทนการใช้ถุงพลาสติก สู่การสร้างนวัตกรรม ทำให้เอสซีจีเป็นองค์กรที่ได้รับการยกย่องในฐานะองค์กรแห่งนวัตกรรมและแบบอย่างการพัฒนาที่ยั่งยืน

การทำงานไม่ได้ถูกวัดปริมาณที่ผลลัพธ์ตัวสุดท้ายเพียงอย่างเดียว ผลิตภัณฑ์รักษ์โลก ด้วยแรงกดดันจากกระแสสังคมที่มีต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กระบวนการคิดระหว่างทางตั้งแต่การสร้างโจทย์ งานค้นคว้าวิจัย รวมทั้งมีการรณรงค์ส่งเสริมให้เลือกใช้บรรจุภัณฑ์รักษ์โลกและหลีกเลี่ยงการใช้บรรจุภัณฑ์จากโฟมอย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์พฤติกรรมการบริโภคของกลุ่มเป้าหมาย รวมไปถึงบริบทของชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ทำให้การออกแบบบรรจุภัณฑ์ของผู้ประกอบการในยุคนี้ต้องคำนึงถึงปัญหาการกำจัดซากขยะจากบรรจุภัณฑ์ พื้นฐานของนักออกแบบมีความคิดที่อยากจะทำอะไรที่แตกต่างไปจากเดิม และการเลือกใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติที่ใช้แล้วสามารถปลูกทดแทนขึ้นมาใหม่